Vedtægter

§ 1 
Foreningens navn er: “Foreningen af Lærere i International Økonomi ved Handelsskolen”

§ 2 
Foreningens formål er:
At vedligeholde og udvikle faget International Økonomi på et forsvarligt niveau. At varetage fagets og dermed lærernes og elevernes pædagogiske og faglige interesser over for eksterne myndigheder: Erhvervsskoleafdelingen, view eksamenskommission og fagkonsulent i samarbejde med den relevante organisation. At sikre lærernes muligheder for at erhverve supplerende viden om faget ved at formidle og udbygge kontakten til personer, virksomheder, institutioner og organisationer uden for handelsskolen. At styrke det kollegiale sammenhold.

§ 3
Som medlemmer af foreningen kan optages: Alle, som har kompetence til at undervise i faget International Økonomi og dermed ækvivalerende fag, såsom Global Økonomi, på Højere Handelseksamen og på handelsskolernes korte videregående uddannelser. Endvidere kan, efter bestyrelsens godkendelse, optages andre medlemmer med kompetence inden for fagområdet på tilsvarende uddannelser og institutioner.

§ 4
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april. Indkaldelse sker ved skrivelse til hvert registreret medlem samt som meddelelse på foreningens hjemmeside med 3 ugers varsel.
Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Formandens aflæggelse af regnskabet
Evt. forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne
Fastsættelse af kontingent for den kommende periode
Valg af en bestyrelse på 6 medlemmer + 2 suppleanter
Valg af 2 revisorer
Valg af revisorsuppleant

Eventuelt
Sager, som ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan med varsel på 14 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Såfremt 50% af foreningens medlemmer ønsker afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, er bestyrelsen forpligtet til at indkalde hertil senest 4 uger efter, at begæringen herom er kommet bestyrelsen i hænde.

§ 5
Valg af bestyrelse gælder for 2 år. I år med ulige årstal vælges 3 medlemmer, og i år med lige årstal vælges 3 medlemmer til bestyrelsen.

§ 6
Bestyrelsen konstituerer sig selv, og bestemmer selv sin forretningsorden.

§ 7
Foreningens regnskabsår er 1-årig, og går fra 1. januar til 31. december. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse. § 8

Foreningen regnskabsperiode er et-årig og går fra den 1. januar til 31. december. Regnskab med bilag stilles til rådighed for revisorerne senest 3 uger efter regnskabsperiodens udløb. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Foreningens kasserer opkræver kontingent hos de enkelte medlemmer.

§9
Foreningens opløsning kan kun vedtages, når en generalforsamling har vedtaget at sende spørgsmålet herom til urafstemning hos foreningens medlemmer, og mindst 5/6 af de afgivne stemmer går ind herfor. I tilfælde af foreningens ophør, anvendes foreningens midler efter den afsluttende generalforsamlings bestemmelse.